top of page

Bertramjordet går ut av samarbeidet


Bertramjordet går ut av samarbeidet:

Åsbråten Sameie ble etablert for å ivareta felles interesser for borettslagene Grensen, Åsbråten, Bertramjordet og Dyretråkket da området ble bygget ut på 1980-tallet.

Etter en prosess ga Bertramjordet i 2017 de tre øvrige borettslagene beskjed om at de ville kreve sameiet tvangsoppløst, dersom ikke partene kom til enighet om en frivillig avtale der Bertramjordet ble løst ut av sameiet. Det vises i denne forbindelse til sameiets årsberetning for 2017.

Etter dette har de tre øvrige eierne akseptert at Bertramjordet går ut av samarbeidet om felles tjenester (vaktmester, beboer) fra 1.1.2019. I tillegg har partene kommet til enighet om en avtale der Bertramjordet også går ut av øvrig felles drift i sameiet. Ifølge avtalen går eierskapet til Grendehus Øst fra Åsbråten Sameie til Bertramjordet.

Etter dette vil Åsbråten Sameie eies av borettslagene Grensen, Åsbråten og Dyretråkket. I fellesskap vil disse eie Grendehus Vest, lokalet som butikken leier, lokalet der frisøren på torget holder til og verksted/garasje som ligger under butikken. Avtalen som er fremforhandlet vil bli lagt frem for behandling/godkjenning av generalforsamlingene i de tre borettslagene torsdag 23. januar 2019. Egen innkalling vil bli sendt ut.

Generalforsamlingen i Bertramjordet borettslag behandlet og godkjente i desember 2018 et nær ferdig utkast til avtalen.

Endringer i sameiets drift:

For å sørge for at sameiet driftes til det beste for borettslagene og beboerne/eierne av boligene, og for å tilpasse virksomheten til tjenester for 3 borettslag, vises det til følgende som ble vedtatt for 2018.

1) Avvikling av snekkertjenestene som av ulike årsaker ikke har fungert tilfredsstillende

2) Reduserte kostnader knyttet til administrasjon

3) En bemanning på 3 vaktmestere

4) En mer fleksibel utnyttelse av de ansattes ressurser

5) Styrket oppfølging av kostnadene knyttet til tjenestene for å sikre at dette er kostnadseffektivt for borettslagene

6) Styrket styre for oppfølging av virksomheten

7) Styrket informasjon fra sameiet til styrene i borettslagene og andelseierne i lagene

Informasjon om viktige endringer fra og med 1.1.2019.

Ny daglig leder:

Sølvi Askildsen, som har vært sameiets/servicesentralens daglige leder i 24 år fra 1994, har valgt å gå av med pensjon. Sølvi sluttet 31.12.2018. Sameiet takker henne for lang og solid innsats for området vårt.

Ved ansettelse av ny daglig leder har sameiet lagt vekt på borettslagenes behov for vedlikehold og oppgradering i årene som kommer. Valget har derfor falt på Terje Christensen som har byggfaglig kompetanse og også lang ledelseserfaring med drift. Terje har oppsigelsestid hos nåværende arbeidsgiver og vil begynne i stillingen som daglig leder senest 1.4.2019. Vi vil presentere ham nærmere når han begynner hos oss.

Endrede åpningstider:

For å begrense de administrative kostnadene, vil åpningstidene på kontoret bli redusert fra mandag 7. januar. Kontoret og beboertelefonen vil etter dette ha åpningstid/være betjent:

Mandag, onsdag og fredag kl 7.00 – 9.00

Onsdag kl 13.00 – 15.00

Ellers vises det til det enkelte styres kontaktinformasjon dersom det oppstår hastesaker

Leie av Grendehus Øst Som følge av at Bertramjordet borettslag overtar eierskapet til grendehuset, vil borettslaget også fra og med 2019 stå for utleie av lokalet. Avtaler som allerede er gjort vedr. leie i 2019 ligger fast, mens nye avtaler gjøres med et eget bestillingsskjema på:

Åsbråten, 2. januar 2019

For Åsbråten Sameie/Servicesentral

Jens Veiteberg

Styreleder

ÅSBRÅTEN SAMEIE/SERVICESENTRAL Grensestien 23, 1251 Oslo Tlf. 22 61 04 52

Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page